สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำนาม  คือ คำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ คำนามที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของโดยทั่วไป เรียกว่าคำนามไม่ชี้เฉพาะ คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของ คน สัตว์ และส่งของ เรียกว่า คำนามชี้เฉพาะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของคำนามได้

- บอกหน้าที่ของคำนามได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำนามได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การพูด และการพูด

- มีมารยาทในการอ่านและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำกิจกรรมสำรวจคำนาม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศึกษาชนิดคำไทย
ชั่วโมง ศึกษาชนิดคำไทย
เรื่อง คำนาม 9 ส.ค. 65 (มีใบความรู้ และคลิปเสียง)