สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  อักษรนำ คือพยัญชนะสองตัวเรียงกันและตัวหน้ามีอิทธิพลนำเสียงวรรณยุกต์ของคัวที่ตามมา ตัวหน้าจะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลาง ตัวที่ตามมาเป็นอักษรต่ำเดี่ยวเท่านั้น

  อักษรนำ อ่านออกเสียงเป็นพยางค์เดียว เมื่อ ห นำ อักษรต่ำเดี่ยว หรือ อ นำ ย ไม่ออกเสียงตัว ห หรือ อ นั้น แต่เสียงสรรณยุกต์ของพยางค์เป็นไปตามเสียงตัว ห หรือ อ นำ

  อักษรนำ อ่านออกเสียงเป็นสองพยางค์  พยางค์หน้าออกเสียงพยัญชนะตัวที่หนึ่งประสมกับสระ – ะ พยางค์หลังออกเสียงพยัญชนะตัวที่สองประสมกับสระและพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏ ส่วนวรรณยุกต์ออกเสียงตามพยัญชนะตัวที่หนึ่งที่นำมานั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของอักษรนำได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนและอ่านคำที่มีอ่านอักษรนำได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 4 เรื่อง การประดิษฐ์พีระมิดอักษรนำ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศึกษาชนิดคำไทย
ชั่วโมง ศึกษาชนิดคำไทย
เรื่อง อักษรนำจำไปใช้ (พีระมิดอักษรนำ) 8 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)