สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 อักษรนำ คือพยัญชนะสองตัวเรียงกันและตัวหน้ามีอิทธิพลนำเสียงวรรณยุกต์ของคัวที่ตามมา ตัวหน้าจะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลาง ตัวที่ตามมาเป็นอักษรต่ำเดี่ยวเท่านั้น

  อักษรนำ อ่านออกเสียงเป็นพยางค์เดียว เมื่อ ห นำ อักษรต่ำเดี่ยว หรือ อ นำ ย ไม่ออกเสียงตัว ห หรือ อ นั้น แต่เสียงสรรณยุกต์ของพยางค์เป็นไปตามเสียงตัว ห หรือ อ นำ มีทั้งแบบที่ไม่ออกเสียงตัวนำ เช่น อยาก หนำ และออกเสียงตัวนำ เช่น ขยาย ตลิ่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของอักษรนำได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำอักษรนำพยางค์เดียวได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 1 เรื่องอักษรนำ (ห นำ และ อ นำ)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศึกษาชนิดคำไทย
ชั่วโมง ศึกษาชนิดคำไทย
เรื่อง อักษรนำ (ออกเสียงพยางค์เดียว) 3 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)