สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ไตรยางศ์  คือ อักษรสามหมู่ เป็นการแบ่งพยัญชนะออกเป็น 3 หมู่ คือระบบการจัดหมวดหมู่อักษรไทย (เฉพาะรูปพยัญชนะ) ตามลักษณะ   การผันวรรณยุกต์ ของพยัญชนะแต่ละหมวด

          อักษรต่ำ มี 24  ตัวคือ  ค  ต   ฆ  ง  ช  ซ  ฌ  ญ

                                       ฑ  ฒ  ณ  ท  ธ  น  พ  ฟ

                                       ภ  ม   ย   ร  ล  ว  ฬ  ฮ

          อักษรต่ำคู่ หมายถึง อักษรต่ำที่มีอักษรสูงเป็นคู่เสียง

          เคล็ดให้ท่องจำแม่น คือ   โชคภูโซ พุทโธ ไฮไฟ

          ถอดพยัญชนะโดยตัดสระออกทั้งหมด จะได้ 14 ตัว คือ ช ค ภ ซ พ  ท ธ  ฮ ฟ (แล้วเติม ฅ ฆ ฌ ฑ ฒ )

         อักษรต่ำเดี่ยว หมายถึง อักษรต่ำที่ไม่มีอักษรสูงเป็นคู่เสียง มี 10 ตัว

         เคล็ดให้ท่องจำแม่น คือ งูใหญ่นอนรออยู่ ณ วัดโมฬีโลก

         ถอดพยัญชนะต้นแต่ละพยางค์ ได้ ง  ญ  น  ร  ย  ณ  ว  ม  ฬ  ล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของอักษรต่ำได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำที่มีอักษรต่ำได้

- อ่านคำที่มีอักษรต่ำได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการอ่านและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 9 เรื่องเขียนคำที่มีอักษรต่ำ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อักษรหรรษา
ชั่วโมง อักษรหรรษา
เรื่อง อักษรสามหมู่ (อักษรต่ำ) 1 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ สื่อวีดิทัศน์ และคลิปเสียง)