สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ไตรยางศ์  คือ อักษรสามหมู่ เป็นการแบ่งพยัญชนะออกเป็น 3 หมู่ คือระบบการจัดหมวดหมู่อักษรไทย (เฉพาะรูปพยัญชนะ) ตามลักษณะ   การผันวรรณยุกต์ ของพยัญชนะแต่ละหมวด

          อักษรกลาง มี 9 ตัวคือ ก  จ  ฎ  ฏ  ด  ต  บ  ป  อ 

          อักษรกลาง เคล็ดให้ท่องจำแม่น คือ ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง  ถอดพยัญชนะต้นแต่ละพยางค์ได้  ก จ ด ต  บ  ป  อ (แล้วเพิ่ม ฎ  ฏ)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของอักษรกลางได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำที่มีอักษรกลางได้

- อ่านคำที่มีอักษรกลางได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการอ่านและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 8 เรื่องเขียนคำที่มีอักษรกลาง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อักษรหรรษา
ชั่วโมง อักษรหรรษา
เรื่อง อักษรสามหมู่ (อักษรกลาง) 27 ก.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ สื่อวีดิทัศน์ และคลิปเสียง)