สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ไตรยางศ์  คือ อักษรสามหมู่ เป็นการแบ่งพยัญชนะออกเป็น 3 หมู่ คือระบบการจัดหมวดหมู่อักษรไทย (เฉพาะรูปพยัญชนะ) ตามลักษณะ การผันวรรณยุกต์ ของพยัญชนะแต่ละหมวด  อักษรสูง มี 11 ตัวคือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ส ษ ห  อักษรสูง เคล็ดให้ท่องจำแม่น คือ ผีเศรษฐีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน  ถอดพยัญชนะต้นแต่ละพยางค์ได้ ผ ศ ฐ ฝ ถ ข ส ห ฉ (แล้วเพิ่ม ฃ ษ)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของอักษรสามหมู่ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำอักษรสูงได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

 

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 7 เรื่องเขียนคำที่มีอักษรสูง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อักษรหรรษา
ชั่วโมง อักษรหรรษา
เรื่อง อักษรสามหมู่ (อักษรสูง) 26 ก.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ สื่อวีดิทัศน์ และคลิปเสียง)