สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 อักษรควบกล้ำ บางทีเรียกว่า คำควบกล้ำ ได้แก่ คำหรือกลุ่มคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกัน ประสมสระเดียวกัน ออกเสียงพยัญชนะพร้อมกันทั้ง 2 ตัวหรือกล้ำกัน และออกเสียงร่วมเสียงสระและวรรณยุกต์

อักษรควบกล้ำในภาษาไทยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 1) อักษรตัวหน้าเป็น ก  ข  ค  ต  ป  ผ  พ  พยัญชนะตัวหลังเป็น ร , ล หรือ ว เรียกว่าอักษรควบกล้ำแท้ 2) อักษรตัวหน้าเป็น จ ซ ศ ส พยัญชนะตัวหลังเป็น ร ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียว และ3) พยัญชนะตัวหน้าเป็น ท พยัญชนะตัวหลังเป็น ร เปลี่ยนเสียง ทร เป็นเสียง ซ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของอักษรควบกล้ำไม่แท้ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงฉพาะตัวหน้าได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน และการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 5 เรื่องเขียนคำควบกล้ำไม่แท้ (จ ซ ศ ส ออกเสียงเฉพาะตัวหน้า)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อักษรหรรษา
ชั่วโมง อักษรหรรษา
เรื่อง อักษรควบกล้ำ (จ ซ ศ ส ออกเสียงเฉพาะตัวหน้า) 22 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)