สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 อักษรควบกล้ำ บางทีเรียกว่า คำควบกล้ำ ได้แก่ คำหรือกลุ่มคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกัน ประสมสระเดียวกัน ออกเสียงพยัญชนะพร้อมกันทั้ง  ตัวหรือกล้ำกัน และออกเสียงร่วมเสียงสระและวรรณยุกต์

  อักษรควบกล้ำในภาษาไทยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 1) อักษรตัวหน้าเป็น ก  ข  ค  ต  ป  ผ  พ  พยัญชนะตัวหลังเป็น ร , ล หรือ ว เรียกว่าอักษรควบกล้ำแท้ 2) อักษรตัวหน้าเป็น จ ซ ศ ษ ส พยัญชนะตัวหลังเป็น ร ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียว และ 3) พยัญชนะตัวหน้าเป็น ท พยัญชนะตัวหลังเป็น ร เปลี่ยนเสียง ทร เป็นเสียง ซ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของอักษรควบกล้ำได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำควบกล้ำ ล ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน และการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 2 เรื่องเขียนคำควบกล้ำแท้ (ล ควบ)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อักษรหรรษา
ชั่วโมง อักษรหรรษา
เรื่อง อักษรควบกล้ำ (ล ควบ) 19 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)