สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนบรรยายภาพ เป็นการเขียนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดจากการเห็นภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกความหมายของการเขียนบรรยายภาพได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนบรรยายภาพได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

การวัดผลและประเมินผล

  ประเมินการทำใบงานที่ 8 เรื่องเขียนบรรยายภาพ “ผู้มีพระคุณของฉัน”

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความกรุณาพาสุขใจ
ชั่วโมง ความกรุณาพาสุขใจ
เรื่อง ผู้มีพระคุณของฉัน 12 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)