สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การพูดแสดงความคิดเห็น หมายถึง การพูดเพื่อแสดงความรู้สึก หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล ความกตัญญู คือความรู้คุณ หมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการคุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตน ผู้ใดก็ตามที่ทำคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตามหรือน้อยก็ตามแล้วก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่ลืมเลย ซึ่งความกตัญญูจะทำให้บุคคลผู้นั้นมีเครื่องหมายของคนดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกความหมายของการแสดงความคิดเห็นได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดแสดงความคิดเห็นได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความกรุณาพาสุขใจ
ชั่วโมง ความกรุณาพาสุขใจ
เรื่อง พระคุณนี้มีค่า 8 ก.ค. 65 (มีใบความรู้)