สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นิทานหลานยายกะตาเป็นนิทานเรื่องเล่าสืบต่อกันมา เพื่อความบันเทิงและคติสอนใจ และสะท้อนสภาพสังคมวิถีชีวิต และความเชื่อของสังคมนั้น ซึ่งในนิทานหลานยายกะตายังมีคุณค่าทางสังคมสำหรับนักเรียนอีกมากมายเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ป.3/1, ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อ่านนิทานเรื่องหลานยายกะตาได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินการทำใบงานที่ 7 เรื่องเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความกรุณาพาสุขใจ
ชั่วโมง ความกรุณาพาสุขใจ
เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยายกะตา) 7 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)