สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นิทานหลานยายกะตาเป็นนิทานเรื่องเล่าสืบต่อกันมา เพื่อความบันเทิงและคติสอนใจ และสะท้อนสภาพสังคมวิถีชีวิต และความเชื่อของสังคมนั้น นิทานยายกะตา เป็นตัวอย่างนิทานไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงความเป็นไทยในด้านสังคมเกษตรกรรม การเน้นความกตัญญู และ การเคารพอาวุโสได้เป็นอย่างดี เป็นนิทานลูกโซ่ซึ่งมีลักษณะที่พิเศษคือ เป็นเรื่องที่เล่าต่อเนื่องด้วยวิธีการทวนเรื่องซ้ำไปซ้ำมาผูกต่อกันเป็นลูกโซ่ ส่วนใหญ่เรื่องจะวนกลับมาที่เดิม แต่บางครั้งอาจต่อเนื่องซ้ำ ๆ จนพบจุดจบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ป.3/4 ท 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/1, ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกความหมายของนิทานลูกโซ่ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เรียงลำดับเหตุการณ์ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินการทำใบงานที่ 6 เรื่องเรียงลำดับเหตุการณ์นิทานหลานยายกะตา

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความกรุณาพาสุขใจ
ชั่วโมง ความกรุณาพาสุขใจ
เรื่อง หลานยายกะตา (นิทานลูกโซ่) 6 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)