สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การตั้งคำถาม เป็นการแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด การตีความ การไตร่ตรอง การถ่ายทอดความคิด สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ ซึ่งเมื่อมีการตั้งคำถามก็จะต้องมีการตอบคำถามโดยผ่านกระบวนการอ่าน หรือฟังเรื่องราวอย่างตั้งใจและรายละเอียดต่าง ๆ จะทำให้ตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเหตุผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.3/1, ป.3/3, ป.3/5

วัดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกหลักตั้งคำถาม และตอบคำถามได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการอ่าน

- มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินการทำใบงานที่ 5 เรื่องตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความกรุณาพาสุขใจ
ชั่วโมง ความกรุณาพาสุขใจ
เรื่อง ตอบคำถามเชิงเหตุผล (วิชาหนาเจ้า) 5 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)