สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นกเขาเถื่อน เป็นเพลงกล่อมเด็กที่มีเนื้อหามุ่งสอนเรื่องความรักของครอบครัว ซึ่งเป็นบทประพันธ์ประเภทร้อยกรองโดยผู้เรียนต้องถอดคำประพันธ์เพื่อนำมาจัดเรียงลำดับเหตุการณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกความหมายคำได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนเรียงลำดับเหตุการณ์ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการอ่าน

- มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินผลการอ่านเรื่องนกเขาเถื่อน

2. ประเมินการทำใบงานที่ 2 เรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์ (นกเขาเถื่อน)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความกรุณาพาสุขใจ
ชั่วโมง ความกรุณาพาสุขใจ
เรื่อง เรียงลำดับเหตุการณ์ (นกเขาเถื่อน) 30 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)