สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 บทอ่านเรื่องแม่รักลูกจ้ะ เป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งเรื่องราวของพ่อแม่นกตัวหนึ่งที่พาลูกมาแอบให้แม่กาเหว่าเลี้ยง โดยที่แม่นกกาเหว่าไม่รู้เลยว่านี่คือลูกของตนแต่แม่นกกาเหว่าก็รู้สึกแปลกใจเพราะเมื่อเกิดมาขนของนกตัวน้อยมีสีแปลกกว่านกกาเหว่าตัวอื่นที่มีสีดำสนิท แต่แม่นกกาเหว่าก็รักและเลี้ยงดูเหมือนลูกของตน โดยสามารถทำให้เรื่องราวสื่อสารกับผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของการเรียงลำดับเหตุการณ์ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนเรียงลำดับเหตุการณ์ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินผลการทำใบงานที่ 1 เรื่องเรียงลำดับเหตุการณ์ (แม่รักลูกจ้ะ)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความกรุณาพาสุขใจ
ชั่วโมง ความกรุณาพาสุขใจ
เรื่อง เรียงลำดับเหตุการณ์ (แม่กาเหว่ารักลูก) 29 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)