สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 มาตราตัวสะกดในภาษาไทย เป็นพยัญชนะหรือสระที่อยู่ท้ายคำหรือพยางค์ ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดมี   9 มาตรา มีทั้งตัวสะกดที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา ซึ่งการสร้างสรรค์ชิ้นงานทำให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้และได้แสดงองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และนำมาสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/1 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกความหมายของตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตราได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- สร้างชิ้นงานปริศนาคำทายมาตราตัวสะกดได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินการทำชิ้นงานปริศนาคำทายมาตราตัวสะกด

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สื่อสารประทับใจ
ชั่วโมง สื่อสารประทับใจ
เรื่อง สร้างสรรค์ผลงาน (ปริศนาคำทายมาตรา ตัวสะกด) 28 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้)