สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ปริศนาคำทาย เป็นปัญหาหรือคำถามซึ่งผู้ถามอาจจะถามตรง ๆ หรือถามทางอ้อม คำถามอาจจะใช้   ร้อยแก้ว หรือแบบภาษาร้อยกรองก็ได้ ภาษาที่ใช้นั้นเป็นภาษาสั้น ๆ ง่าย ๆ กระชับความ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาในเรื่องมาตราตัวสะกดได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 5.1 ตัวชี้วัด ป.3/1 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกความหมายของปริศนาคำทายได้

- บอกความหมายของมาตราตัวสะกดได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- ไขปริศนาคำทายได้

- วิเคราะห์คำในมาตราตัวสะกดได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินการทำใบงานที่ 6 เรื่องปริศนาคำทายมาตราตัวสะกด

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สื่อสารประทับใจ
ชั่วโมง สื่อสารประทับใจ
เรื่อง ปริศนาคำทายมาตรา ตัวสะกด 27 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)