สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอ่านบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 เกี่ยวกับมาตรากก กบ กน และกด ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการคิดในการวิเคราะห์หาคำที่อยู่ในมาตรากก กบ กน และกด ทั้งยังสามารถฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนให้มีความคล่องแคล่วจนนำไปสู่ความชำนาญ สามารถนำความรู้และทักษะการอ่าน การเขียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกหลักการอ่านกาพย์ยานี 11 ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- จำแนกคำในมาตราตัวสะกดต่าง ๆ ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินผลการอ่านบทร้อยกรอง

2. ประเมินการจำแนกคำในมาตราต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สื่อสารประทับใจ
ชั่วโมง สื่อสารประทับใจ
เรื่อง การอ่านบทร้อยกรอง มาตราตัวสะกด 23 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้)