สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 มาตรา กก คือคำที่มี ก เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรา ข ค ฆ เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ซี่งออกเสียงเหมือน ก เป็นตัวสะกด

  มาตรา กบ คือคำที่มี  บ เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรา ป  พ  ฟ  ภ  เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา   ซึ่งออกเสียงเหมือน  บ  เป็นตัวสะกด ซึ่งการสร้างสรรค์ชิ้นงานทำให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้และได้แสดงองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และนำมาสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกตัวสะกดในมาตรา กก และ กบ ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- สร้างชิ้นงานคำในมาตรา กก และ กบ ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

- ผลงานการทำดอกไม้มาตรากก มาตรากบ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สื่อสารประทับใจ
ชั่วโมง สื่อสารประทับใจ
เรื่อง สร้างสรรค์งาน (มาตรา กก กบ) 17 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้)