สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 มาตรากบ คือคำที่มี  บ เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรา ป  พ  ฟ  ภ  เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา    ซึ่งออกเสียงเหมือน  บ  เป็นตัวสะกด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายมาตรา กบ ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำในมาตรา กบ ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินผลการทำใบงานที่ 2 เรื่องนักสำรวจมาตรา กบ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สื่อสารประทับใจ
ชั่วโมง สื่อสารประทับใจ
เรื่อง มาตรา กบ 16 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)