สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 มาตรา กก คือคำที่มี ก เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรา และ  ข ค ฆ เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน ก เป็นตัวสะกด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายมาตรา กก ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำในมาตรา กก ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินผลการทำใบงานที่ 1 เรื่องนักสำรวจมาตรา กก

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สื่อสารประทับใจ
ชั่วโมง สื่อสารประทับใจ
เรื่อง มาตรา กก 15 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)