สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำขวัญ  เป็นถ้อยคำ หรือข้อความสั้น ๆ ที่แต่งขึ้น เป็นคติสอนใจเตือนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใช้สอนหรือชี้ให้เห็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพื่อให้เกิดกำลังใจ หรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล  คำขวัญ อาจใช้กับบุคคล  คณะบุคคล หรือสถาบันก็ได้ นอกจากนี้มักใช้แทรกคำกล่าวในโอกาสต่าง ๆ เช่น การให้โอวาท การกล่าวคำปราศรัย  การแสดงปาฐกถา  หรือการอภิปราย คำขวัญ มีลักษณะสำคัญ คือ เป็นข้อความที่จูงใจ ใช้คำกะทัดรัด มีความหมายตรงตามความต้องการ มีความคล้องจองกันเพื่อให้จำได้ง่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกความหมายของคำขวัญได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำขวัญได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินผลการทำใบงานที่ 10 เรื่องแต่งคำขวัญ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษาไทยพื้นฐาน
ชั่วโมง ภาษาไทยพื้นฐาน
เรื่อง แต่งคำขวัญ 14 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)