สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 มาตราในภาษาไทยมีทั้งหมด 9 มาตรา และแบ่งเป็นมาตราตัวสะกดตรงมาตรา และมาตราตัวสะกดที่ ไม่ตรง มาตรา มาตรา ก กา เป็นมาตราเดียวที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดแต่มีสระอยู่ท้ายคำหรือพยางค์ ซึ่งมาตราตัวสะกดที่ ตรงมาตรามีด้วยกัน 4 มาตรา ได้แก่ มาตราตัวสะกด กง มาตราตัวสะกด กม มาตราตัวสะกด เกย และมาตรา ตัวสะกด เกอว โดยมีพยัญชนะเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายมาตราตัวสะกดตรงมาตราได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำในมาตราแม่ก กา กง กม เกย และเกอวได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

 ประเมินผลการทำใบงานที่ 6 เรื่อง บิงโก  ก กา กง กม เกย เกอว

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษาไทยพื้นฐาน
ชั่วโมง ภาษาไทยพื้นฐาน
เรื่อง ตัวสะกดน่าจดจำ 8 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)