สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 มาตรา เกย คือคำที่มี  ย  เป็นตัวสะกด มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายมาตรา เกย ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำในมาตรา เกย ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินผลการทำใบงานที่ 4 เรื่อง นักสำรวจมาตรา เกย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษาไทยพื้นฐาน
ชั่วโมง ภาษาไทยพื้นฐาน
เรื่อง มาตรา เกย 6 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)