สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   ตัวมาตราแม่ กง คือ คำที่ประสมพยัญชนะและสระ มี  ง  เป็นตัวสะกด มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายมาตราแม่ กง ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำในมาตราแม่ กง ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินผลการทำใบงานที่ 2 เรื่อง นักสำรวจมาตราแม่ กง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษาไทยพื้นฐาน
ชั่วโมง ภาษาไทยพื้นฐาน
เรื่อง มาตรา กง 1 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)