สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ทำหน้าที่บังคับเสียงท้ายคำ  ให้มีเสียงและคำตามต้องการ ตัวสะกดแบ่งเป็นมาตราต่าง ๆ ได้ 8 มาตรา

  มาตราแม่ ก กา คือ คำหรือพยางค์ที่ประสมพยัญชนะและสระไม่มีตัวสะกด  มีเพียงสระอยู่ท้ายคำหรือพยางค์จะเป็นสระเสียงสั้น หรือสระเสียงยาวก็ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกความหมายของคำได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำในมาตราแม่ ก กาได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินผลการทำใบงานที่ 1 เรื่อง เติมคำมาตราแม่ ก กา

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษาไทยพื้นฐาน
ชั่วโมง ภาษาไทยพื้นฐาน
เรื่อง มาตรา ก กา 31 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)