สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การนำองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทย นำมาสร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการของนักเรียน ทำให้สามารถจดจำเนื้อหาจากบทเรียนได้ดีขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 2.1 ตัวชี้วัด ป.3/6, ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกวิธีการสร้างโมบายได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- สร้างโมบายเรื่องสระได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

- ชิ้นงานโมบายเรื่องสระในภาษาไทย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา
เรื่อง สร้างสรรค์ชิ้นงาน 30 พ.ค. 65 (มีใบความรู้)