สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ระบบการอ่านและการเขียนภาษาไทย เป็นระบบที่ใช้ตัวอักษรแทนเสียง 3 ประเภท คือ สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์  การเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทย โดยให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน แสดงความคิดเห็น อภิปรายในกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมซึ่งช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การตั้งคำถาม การตอบคำถาม การสื่อสารและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 2.1 ตัวชี้วัด ป.3/6,  ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายเรื่องสระในภาษาไทยได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- สร้างแผนผังความคิดเรื่องสระในภาษาไทยได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การวัดผลและประเมินผล

- ชื้นงานการสร้างแผนผังมโนทัศน์เรื่องสระในภาษาไทย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา
เรื่อง สรุปความรู้สระในภาษาไทย 27 พ.ค. 65 (มีใบความรู้)