สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สระเดี่ยว เป็นสระที่ออกเสียงจากฐานเสียงเดียวจากอวัยวะในปาก สระประสม เป็นสระที่ประสมด้วยสระเดี่ยวตั้งแต่ 2 เสียงประสมกันออกเสียงพร้อมกัน และมีสระบางตัวสามารถเปลี่ยนรูปหรือลดรูปได้เมื่อมีตัวสะกดอยู่ท้ายคำ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบจิกซอว์ (Jigsaw) เพื่อการนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 2.1 ตัวชี้วัด ป.3/6, ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายเรื่องสระในภาษาไทยได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- จำแนกความรู้เรื่องสระในภาษาไทยได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา
เรื่อง ครบเครื่องเรื่องสระ 26 พ.ค. 65 (มีใบความรู้)