สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเป็นแอไม้ไต่คู้ (แ -็ ) และสระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเป็นเออิ (เ - ิ) สระแอะและสระเออเปลี่ยนรูปได้เมื่อมีตัวสะกด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 2.1 ตัวชี้วัด ป.3/6,  ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกหลักการเปลี่ยนสระแอะเป็นแอไม้ไต่คู้ได้

- บอกหลักการเปลี่ยนสระเออเป็นเออิได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

-  เขียนคำที่มีสระแอะเปลี่ยนรูปได้

- เขียนคำที่มีสระเออเปลี่ยนรูปได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง พูด และเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 8 เรื่องสระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเป็นแอไม้ไต่คู้ (แ - ็)

2. ใบงานที่ 9 เรื่องสระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเป็นเออิ (เ - ิ)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา
เรื่อง สระมหัศจรรย์ (แ-ะ เปลี่ยนรูปเป็น แ -็ ) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเป็น เ - ิ) 24 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)