สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สระอะ (-ะ) จะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศ ( -) และสระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเป็นเอไม้ไต่คู่ (เ - ) เมื่อมีตัวสะกดซึ่งเรียกวิธีการเปลี่ยนแปลงของสระเช่นนี้ว่าเป็นสระเปลี่ยนรูป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 2.1 ตัวชี้วัด ป.3/6, ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกหลักการเปลี่ยนสระอะเป็นไม้หันอากาศได้

- บอกหลักการเปลี่ยนสระเอะเป็นไม้ไต่คู้ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำที่มีสระอะเปลี่ยนรูปได้

- เขียนคำที่มีสระเอะเปลี่ยนรูปได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทำใบงานที่ 6 เรื่อง สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ ( - )

2. ประเมินการทำใบงานที่ 7 เรื่อง สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเป็นเอไม้ไต่คู้ (เ -)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา
เรื่อง สระมหัศจรรย์ (-ะ เปลี่ยนรูปเป็น -ั ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเป็น เ -็ ) 23 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)