สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สระประสม เป็นสระที่มีเสียงสระเดี่ยว 2 เสียงมาประสมกันและทำให้เกิดเสียงสระใหม่ขึ้น ซึ่งการออกเสียงสระประสมจำเป็นต้องออกเสียงสระเดี่ยวพร้อม ๆ กัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 3.1 ตัวชี้วัด ป.3/6  ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกรูปสระประสมได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนจำแนกคำที่มีสระประสมได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- บอกความสำคัญในการใช้สระในภาษาไทย

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินผลการทำใบงานที่ 5 เรื่องจำแนกคำตามกลุ่มเสียงสระ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา
เรื่อง สระประสมชวนคิด 20 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)