สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รูปสระในภาษาไทย เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายที่ใช้เขียนแทนเสียงสระมีทั้งหมด 21 รูป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 3.1 ตัวชี้วัด ป.3/6  ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1,

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

 - บอกรูปสระได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

                     - เขียนคำที่ประสมรูปสระต่าง ๆ ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                     - มีมารยาทในการฟังและดู

การวัดผลและประเมินผล

 ประเมินผลการทำใบงานที่ 4 เรื่องสระสร้างสรรค์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา
เรื่อง สระสร้างสรรค์ 19 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)