สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเกิดขึ้นของพยางค์แต่ละพยางค์ คำแต่ละคำจำเป็นต้องมีเสียงสระประสมอยู่ในพยางค์ ๆ นั้น หรือคำ ๆ นั้น การใช้สระในภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาทั้งการพูด การอ่าน หรือการเขียน ย่อมทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารทางภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 3.1 ตัวชี้วัด ป.3/6  ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1,

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

-บอกรูปสระและเสียงสระเดี่ยวได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) อ่าน เขียนคำที่มีรูปสระและเสียงสระเดี่ยวได้

2) จัดกลุ่มคำที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวได้       

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟังและดู

การวัดผลและประเมินผล

 ประเมินผลการทำใบงานที่ 3 เรื่องจัดกลุ่มคำที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา
เรื่อง สระในภาษาไทย 18 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)