สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทักทายเป็นธรรมเนียมของมนุษย์หลายชาติหลายภาษา โดยเฉพาะคนไทยซึ่งถือว่าการพูดทักทายเป็นการผูกมิตรกับคนอื่นเมื่อพบกันครั้งแรก จะทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ทั้งนี้การทักทายยังแสดงถึงมารยาทอันดีของคนไทยอีกด้วย การเปล่งเสียงออกมาในครั้งหนึ่ง ๆ อาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ เรียกว่า พยางค์ แต่หากเปล่งเสียงออกมาหลาย ๆ พยางค์  จนมีความหมายเข้าใจได้ สื่อสารได้ เรียกว่า คำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/1, ท 3.1 ตัวชี้วัด ป.3/6

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกจำนวนพยางค์ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) จำแนกพยางค์ของคำได้

2) เขียนคำที่มี 2 - 4 พยางค์ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินผลการทำใบงานที่ 1 เรื่อง บอกจำนวนพยางค์

2. ประเมินผลการทำใบงานที่ 2 เรื่อง เขียนคำที่ 2 - 4 พยางค์

 

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา
เรื่อง การทักทาย 17 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)