สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา เป็นการใช้เข็มและด้ายเย็บผ้าให้ยึดติดกัน เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการเย็บเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาได้

2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเย็บเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาได้

3. ภูมิใจที่สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาได้ด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ช่างคิดช่างทำ
ชั่วโมง ช่างคิดช่างทำ
เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การเนา) (มีใบงาน และใบความรู้)