สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธี และตรงกับลักษณะงาน  จะทำให้เสื้อผ้าที่ได้รับการซ่อมแซมนั้นมีความคงทน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้

2. เขียนวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้อย่างถูกต้อง

3. เห็นประโยชน์ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ช่างคิดช่างทำ
ชั่วโมง ช่างคิดช่างทำ
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า 29 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)