สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  กล้วยเชื่อม เป็นการนำน้ำและน้ำตาลมาต้มรวมกันจนเดือดเป็นน้ำเชื่อม จึงนำกล้วยใส่ลงไป  จะช่วยยืดอายุอาหารให้นานขึ้น โดยผู้สัมผัสอาหารนั้นควรคำนึงถึงความสะอาด และใช้วัสดุ อุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการทำกล้วยเชื่อมได้

2. ทำกล้วยเชื่อมได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

3. เห็นประโยชน์ของการทำกล้วยเชื่อมได้ด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เชฟวัยจิ๋ว
ชั่วโมง เชฟวัยจิ๋ว
เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม) (2) 15 ก.ย. 65 (มีใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)