สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การถนอมอาหารด้วยวิธีการเชื่อม เป็นการนำน้ำและน้ำตาลมาต้มรวมกันจนเดือดเป็นน้ำเชื่อม จึงนำผักหรือผลไม้ใส่ลงไป  จะช่วยยืดอายุอาหารให้นานขึ้น โดยผู้สัมผัสอาหารนั้น  ควรคำนึงถึงความสะอาด และใช้วัสดุ อุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการถนอมอาหารด้วยวิธีการเชื่อมได้

2. เขียนขั้นตอนการถนอมอาหารด้วยวิธีการเชื่อมได้อย่างถูกต้อง

3. เห็นประโยชน์ของการถนอมอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เชฟวัยจิ๋ว
ชั่วโมง เชฟวัยจิ๋ว
เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม) (1) 8 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)