สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทำไข่เค็ม เป็นการถนอมอาหารโดยนำไข่เป็ดดองด้วยน้ำเกลือที่ต้มสุก         จะช่วยยืดอายุอาหารให้นานขึ้น โดยผู้สัมผัสอาหารนั้นควรคำนึงถึงความสะอาด และใช้วัสดุ อุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการทำไข่เค็มได้

2. ทำไข่เค็มได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน

3. เห็นประโยชน์ของการทำไข่เค็มได้ด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เชฟวัยจิ๋ว
ชั่วโมง เชฟวัยจิ๋ว
เรื่อง การถนอมอาหาร (2) 1 ก.ย. 65 (มีใบความรู้ และสื่อวีดิทัศน์)