สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การถนอมอาหารเป็นการรักษาอาหารอย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุอาหารให้นานขึ้น โดยผู้สัมผัสอาหารนั้นควรคำนึงถึงความสะอาด และใช้วัสดุ อุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ยกตัวอย่างการถนอมอาหารได้

2. สามารถเขียนขั้นตอนการถนอมอาหารได้

3. เห็นประโยชน์ของการถนอมอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เชฟวัยจิ๋ว
ชั่วโมง เชฟวัยจิ๋ว
เรื่อง การถนอมอาหาร (1) 25 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิทัศน์)