สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การประกอบอาหาร เป็นการจัดเตรียมอาหารและการปรุงอาหารให้สุกด้วยวิธีต่าง ๆอย่างมีอนามัย เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการประกอบอาหารได้

2. เขียนการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆได้

3. เห็นประโยชน์ของการประกอบอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เชฟวัยจิ๋ว
ชั่วโมง เชฟวัยจิ๋ว
เรื่อง การประกอบอาหาร (1) 11 ส.ค. 65 (มีใบงาน)