สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเลือกใช้เสื้อผ้าเหมาะสมกับสภาพอากาศ ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและเย็นสบาย ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี มีสง่า เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศได้

2.  สวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศ

3. เห็นประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศ

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เสื้อผ้าของหนู
ชั่วโมง เสื้อผ้าของหนู
เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ 4 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ แบบประเมินตนเอง และสื่อวีดิทัศน์)