สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเลือกใช้เสื้อผ้าเหมาะสมกับโอกาส จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดี ช่วยปกปิดร่างกายให้อบอุ่น มีสง่า เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราทำและสถานที่นั้น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสได้

2. เลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาส

3. เห็นประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาส

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เสื้อผ้าของหนู
ชั่วโมง เสื้อผ้าของหนู
เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส 21 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)