สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดี ช่วยปกปิดร่างกายให้อบอุ่น และเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย   

2. เขียนวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยได้

3. เห็นประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เสื้อผ้าของหนู
ชั่วโมง เสื้อผ้าของหนู
เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย 7 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)