สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทำความสะอาดห้องเรียน เป็นการทำให้ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียน โดยการทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานและควรทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย

รวมถึงการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดห้องเรียนให้เป็นระเบียบ พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเรียนได้

2. ฝึกปฏิบัติการทำความสะอาดห้องเรียนได้

3. เห็นประโยชน์ของการทำความสะอาดห้องเรียน

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มือน้อยช่วยกันทำ
ชั่วโมง มือน้อยช่วยกันทำ
เรื่อง การทำความสะอาดห้องเรียน 30 มิ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)