สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทำความสะอาดรองเท้า เป็นการทำความสะอาดหลังสวมใส่ เพื่อให้มีรองเท้าที่สะอาด และใช้งานได้นาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการทำความสะอาดรองเท้าได้

2. สามารถทำความสะอาดรองเท้าได้

3. มีความรับผิดชอบในการทำความสะอาดรองเท้า

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มือน้อยช่วยกันทำ
ชั่วโมง มือน้อยช่วยกันทำ
เรื่อง การทำความสะอาดรองเท้านักเรียน 9 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้)