สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนเป็นการดูแลของใช้ในการเรียน ให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนได้

2. สามารถทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนได้

3. ตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มือน้อยช่วยกันทำ
ชั่วโมง มือน้อยช่วยกันทำ
เรื่อง การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน 2 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้)