สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเป็นการจัดเตรียมให้เป็นระเบียบและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือตนเองได้

2. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนได้อย่างคล่องแคล่ว

3. เห็นความสำคัญของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มือน้อยช่วยกันทำ
ชั่วโมง มือน้อยช่วยกันทำ
เรื่อง การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 26 พ.ค. 65 (มีใบความรู้)