สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทำงานเพื่อช่วยตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม นั้นควรทราบว่าลักษณะใดเป็นการช่วยเหลือตนเองไม่ให้เป็นภาระใคร ช่วยเหลือครอบครัว และส่วนรวม ซึ่งการทำงานควรทำตามกระบวนการทำงาน เป้าหมายวางไว้จะส่งให้งานสำเร็จมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวมได้

2. สามารถเขียนชื่อภาพและโยงเส้นจับคู่การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวมได้ตรงกับภาพ

3. ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม

 

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มือน้อยช่วยกันทำ
ชั่วโมง มือน้อยช่วยกันทำ
เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม 19 พ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และบัตรคำ)